Darba kārtība:

1. Par investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa Rugāji – Tikaiņi seguma uzlabošanu” pieteikuma iesniegšanu.

2. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2021 “Grozījumi Rugāju novad domes 2021. gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Par Rugāju novada pašvaldības 2021. gada budžetu”” apstiprināšanu.