Darba kārtība:


1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. K.
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. N.
3. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120500 nomu.
4. Par nekustamā īpašuma “Aizgravas” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.
5. Par nekustamā īpašuma “Birzainītes” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.
6. Par nekustamā īpašuma “Dragūni” atsavināšanas ierosināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma “Lapu leja” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.
8. Par nekustamā īpašuma “Jaunegles” atsavināšanas ierosināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma “Mazvilkanči” atsavināšanas ierosināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma “Pienenītes” atsavināšanas ierosināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma “Saulrozītes” atsavināšanas ierosināšanu.
12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640040456 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu.
13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640040479 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu.
14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120605 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu.
15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740180281 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu.
16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740190288 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu.
17. Par nomas maksas apstiprināšanu un līguma slēgšanu.
18. Par mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2021. - 2023. gadā.
19. Par Rugāju novada attīstības programmas 2020. – 2026. gadam Investīciju plāna aktualizāciju.
20. Par grozījumiem Rugāju novada Sociālā dienesta Dienas aprūpes centra nolikumā.
21. Par grozījuma Rugāju novada Eglaines pamatskolas nolikumā apstiprināšanu.