Darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma “Lielroziņas” ar kadastra numuru 38640010187 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.
2. Par prioritārajiem investīciju projektiem 2021. gadā.
3. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai.
4. Par nobraukuma normu apstiprināšanu Rugāju novada pašvaldības transportlīdzekļiem 2021. gadā.
5. Par A. P. uzturēšanās izmaksu Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” segšanu.
6. Par Rugāju novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2021 „Par Rugāju novada pašvaldības 2021. gada budžetu” pieņemšanu.