Darba kārtība

1.Par nekustamā īpašuma ,,Sābri” sadalīšanu.

2.Par Rugāju novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

3.Par nekustamā īpašuma ,,Namdari” atsavināšanu.

4.Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu.

5.Par Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izvērtēšanu.