Darba kārtība

1.Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Rugāju sporta centram.

2.Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem.

3.Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu laika periodam no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim.

4.Par papildus amata vienību piešķiršanu un mēneša darba algas likmju noteikšanu Rugāju novada Eglaines pamatskolas pedagogiem.

5.Par Rugāju novada domes noteikumu “Par valsts budžeta mērķdotāciju darba samaksai vispārējās izglītības iestādēs” apstiprināšanu.