Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2017. gada 26. janvārī plkst. 12.00

Darba kārtība:

1. Par Rugāju novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2017 „Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžetu” pieņemšanu.

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

2. Par valsts budžeta mērķdotācijas Rugāju novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu 2017. gadā.

3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Saules gads latviskajā dzīvesziņā”.

4. Par dalības maksas apstiprināšanu Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu vokālo ansambļu skatei.

5. Par nobraukuma normu apstiprināšanu Rugāju novada pašvaldības transportlīdzekļiem 2017. gadā

6. Par maksas noteikšanu par Sociālās aprūpes centra „Rugāji” sniegtajiem sociālā aprūpes pakalpojumiem.