Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2017. gada 28. decembrī plkst. 10.00

Darba kārtība:

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.D.

2. Par nekustamā īpašuma ,,Stupāni” sadalīšanu.

3. Par saistošo noteikumu Nr. 11/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rugāju novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu.