Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2017. gada 29.novembrī plkst. 10.00


Darba kārtība:

1. Par saistošo noteikumu Nr. _/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2016 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu.

2. Par saistošo noteikumu Nr. _/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/2015 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu.

3. Par saistošo noteikumu Nr. _/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu.

4. Par saistošo noteikumu Nr. _/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu.

5. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu.

6. Par nosaukuma ,,Mākoņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 012 0018.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0509.