Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2017. gada 28.septembrī plkst. 10.00

Darba kārtība:

1. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu laika periodam no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. decembrim.

2. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem

3. Par noteikumu Nr. _/2017 “Grozījumi Rugāju novada domes 2017.gada 20.jūlija noteikumos Nr.4/2017 “Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu.

4. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Rugāju novada izglītības iestādēs.

5. Par Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izvērtēšanu.

6. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0189, 3874 004 0190, 3874 004 0191 platības precizēšanu.

7. Par Rugāju novada Sociālā dienesta vadītājas vietas izpildītāja iecelšanu.