Rugāju novada domes sēde 2017. gada 17. augustā plkst. 14.00

Darba kārtība

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R. S.

2. Par nekustamā īpašuma ,,Līdzenumi” atsavināšanas ierosināšanu.

3. Par nosaukuma ,,Klajumi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

4. Par nosaukuma ,,Bondari” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

5. Par amata vienību un mēneša darba algas likmju noteikšanu Rugāju novada vidusskolā.

6. Par amata vienības un mēneša darba algas likmes noteikšanu Rugāju sporta centrā.

7. Par nekustamā īpašuma ,,Starki 1” atsavināšanu.

8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0045 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

9. Par izmaiņām Rugāju novada domes Administratīvās komisijas sastāvā

10. Par ilgtermiņa aizņēmumu būvprojektu izstrādei.

11. Par Rugāju novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.