Darba kārtība:


1. Par nosaukuma ,,Šautuve” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

2. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0132 sadalīšanu.

3. Par nekustamā īpašuma “Starki 1” atsavināšanas ierosināšanu.

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3784 012 0363 Rugāju pagastā, Rugāju novadā.

5. Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0174 nomu V. B.

6. Par nekustamā īpašuma “Ritenīši” sadalīšanu.

7. Par Rugāju novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

8. Par izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0140 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

9. Par izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0045 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Z. I.

11. Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā

12. Par izmaiņām Rugāju novada domes Administratīvās komisijas sastāvā

13. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu A. D.

14. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu nometnei “Green adventure, jeb zaļais piedzīvojums”.

15. Par Rugāju novada pašvaldības 2016. gada budžeta izpildes apstiprināšanu .

16. Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2016. gadu apstiprināšanu .

17. Par nekustamā īpašuma ,,Rogi 1” atsavināšanu.

18. Par nekustamā īpašuma ,,Skaidas” atsavināšanu.

19. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

20. Par Lazdukalna saieta nama un Rugāju novada tautas nama pievienošanu Kultūras nodaļai un Kultūras nodaļas nolikuma apstiprināšanu.

21. Par Sociālā aprūpes centra “Rugāji” likvidāciju to pievienojot Sociālajam dienestam.

22. Par grozījumu apstiprināšanu Rugāju novada domes 2016. gada 15. decembra noteikumos “Sociālā dienesta nolikums”.

23. Par grozījumu apstiprināšanu Rugāju novada domes 2012. gada 20. decembra noteikumos “Sociālās aprūpes centra „Rugāji” nolikums”.

24. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu V. B.