Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

271

Par Rugāju novada Sociālā dienesta vadītājas iecelšanu

2.

272

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas sastāvā

3.

273

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. L.

4.

274

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. L. S.

5.

275

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. M.

6.

276

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P. D.

7.

277

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. S.

8.

278

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. S.

9.

279

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. L.

10.

280

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R. B.

11.

281

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. Z.

12.

282

Par nekustamā īpašuma “Vindava” sadalīšanu

13.

283

Par nosaukuma “Sniegpulkstenīši” piešķiršanu nekustamajam īpašumam

14.

284

Par kustamas mantas atsavināšanu izsolē

Pielikums

15.

285

Par nekustamā īpašuma “Laukāres” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

16.

286

Par nekustamā īpašuma “Vidāji” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

17.

287

Par nekustamā īpašuma “Mežgravas” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

18.

288

Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem

19.

289

Par izmaksām mēnesī par vienu izglītojamo Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim

Pielikums

20.

290

Par ēdināšanas maksas samazināšanu

21.

291

Par priekšfinansējuma piešķiršanu

22.

292

Par saistošo noteikumu Nr. 9/2019 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Pielikums

23.

293

Par nekustamā īpašuma “Pagasts Nr.4” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

24.

294

Par lauksaimniecības zemes nomas līgumu izbeigšanu