Rugāju novada domes kārtējā sēde 2016. gada 21. novembrī plkst. 14:00

Darba kārtība:

1. Par Rugāju novada domes Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.

2. Par nosaukuma “Kazenāji” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

3. Par nosaukuma “Dimanti” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

4. Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

5. Par zemes nomas līguma Nr.26 izbeigšanu.

6. Par nekustamā īpašuma “Andas” sadalīšanu.

7. Par nekustamā īpašuma “Stupāni” sadalīšanu.

8. Par nekustamā īpašuma “Birzlejas” atsavināšanas ierosināšanu.

9. Par nekustamā īpašuma “Māliņi” atsavināšanas ierosināšanu.

10. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu hokeja klubam “Lazdukalns”.

11. Par īres maksas samazinājumu L. B.

12. Par nodokļu parādu dzēšanu.

13. Par saistošo noteikumu Nr.9/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rugāju novadā” apstiprināšanu.

14. Par Rugāju novada domes noteikumu Nr.7/2016 “Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 17.septembra noteikumos “Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Rugāju novadā”” apstiprināšanu.

15. Par nekustamā īpašuma “Būdinieki” atsavināšanu.

16. Par izsoles noteikumu “Nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0482 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

17. Par izsoles noteikumu “Nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0473 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.