Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

170

Par Rugāju novada domes Starpinstitūciju sadarbības komisijas sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikumu

Nolikums

2.

171

Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu Martai Gailumai

3.

172

Par Rugāju novada pašvaldības Pateicības raksta piešķiršanu Zojai Kasiņecai

4.

173

Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu Velgai Smoļakai

5.

174

Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu Astrīdai Circenei

6.

175

Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu Intai Sležai

7.

176

Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu Ārijai Dokānei

8.

177

Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu Rasmai Zušai

9.

178

Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu Aijai Plušai

10.

179

Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu Birutai Mūrniecei

11.

180

Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu Raisai Kondratjevai

12.

181

Par Rugāju novada pašvaldības Goda raksta piešķiršanu Valentīnai Circenei

13.

182

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0254

1.pielikums

2.pielikums

14.

183

Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0007 sadalīšanu

15.

184

Par zemes vienību apvienošanu

16.

185

Par nosaukuma “Mežgravas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 003 0038

17.

186

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu hokeja klubam “Lazdukalns”

18.

187

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas sastāvā

19.

188

Par ziedojuma pieņemšanu

20.

189

Par iekšējo noteikumu “Finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu, dāvinājumu pieņemšanas kārtība” apstiprināšanu

Pielikums

21.

190

Par nomas pakalpojumu maksas apstiprināšanu

22.

191

Par noteikumu Nr. 8/2018 “Grozījumi Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumā” apstiprināšanu

Pielikums

23.

192

Par noteikumu Nr. 9/2018 “Noteikumi par dzīvojamās platības piešķiršanu dzīvoklī Liepu ielā 6-18, Skujetniekos” apstiprināšanu

Pielikums

24.

193

Par pakalpojuma maksu

25.

194

Par saistošo noteikumu Nr. 9/2018 “Grozījumi Rugāju novada domes 2018.gada 31. janvārasaistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums