2018. gada 15. februārī plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0120 nomu ZS “Jaun-Roziņas”.

2. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0166 nomu J.A.

3. Par rezerves zemes fonda zemes nomu IU „Kavala” 3874 011 0076.

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ZS “Māriņas”.

5. Par nekustamā īpašuma ,,Kastaņi” sadalīšanu.

6. Par nekustamā īpašuma ,,Jaunlazdiņas” atsavināšanas ierosināšanu.

7. Par nekustamā īpašuma ,,Pārupīte” atsavināšanas ierosināšanu.

8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0196 un 3864 002 0305 lietošanas mērķa maiņu.

9. Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 001 0144 sadalīšanu.

10. Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 001 0187 sadalīšanu.

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

12. Par Rugāju novada domes 2010.gada 18.marta saistošo noteikumu Nr.4/2010 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Rugāju novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

13. Par izmaksām 2018. gada mēnesī par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

14. Par sociālo pakalpojumu maksas apstiprināšanu Rugāju novada pašvaldības telpās Bērzu iela 8, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads.

15. Par Lazdukalna pagasta saieta nama maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

16. Par Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta (ceļu fonda) izlietojumu 2018. - 2020. gadā.