2018. gada 15.martā plkst. 14.00

Darba kārtība:

 • Par dzīvojamās telpas īri V. B.
 • Par nekustamā īpašuma ,,Kareļi” sadalīšanu.
 • Par nekustamā īpašuma ,,Ķērpji” sadalīšanu.
 • Par nekustamā īpašuma ,,Irbīšu mājas” sadalīšanu.
 • Par nekustamā īpašuma ,,Mārtiņi” sadalīšanu.
 • Par nekustamā īpašuma ,,Papurnieki” sadalīšanu.
 • Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0265 nomu J. B.
 • Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. A.
 • Par zemes nomas līguma Nr.10-3/28 un Nr.10-3/164 izbeigšanu.
 • Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
 • Par nosaukuma ,,Priedaiņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 012 0013.
 • Par nosaukuma ,,Vīgriezes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 012 0138.
 • Par adreses piešķiršanu un maiņu.
 • Par nekustamā īpašuma ,,Namdari” atsavināšanas ierosināšanu.
 • Par izmaiņām Rugāju novada dome komitejās.
 • Par Rugāju novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” atsavināšanu.
 • Par Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 • Par Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Ritvari-2” atsavināšanas nomaksas termiņa pagarināšanu un vienošanās parakstīšanu.
 • Par pārstāvja deleģēšanu Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles Konsultatīvajā padomē.
 • Par M. P. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.
 • Par A. B. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.
 • Par noteikumu Nr. _/2018 „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2018. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” apstiprināšanu.
 • Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata.
 • Par nekustamā īpašuma “Centriņš” telpas Nr.1 nomas maksas apstiprināšanu.