Rugāju novada domes sēde 2017. gada 16. martā plkst. 14.00


Darba kārtība:

1. Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 007 0196 sadalīšanu.

2. Par nosaukuma ,,Jānīši 1” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

3. Par nosaukuma ,,Gaigalas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam un zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

4. Par adreses dzēšanu.

5. Par nekustamā īpašuma ,,Auzāji 1” sadalīšanu.

6. Par [..] uzturēšanās izmaksu sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

12. Par nekustamā īpašuma ,,Vikentiji” atsavināšanu.

13. Par nekustamā īpašuma ,,Slēģi” atsavināšanu.

14. Par nekustamā īpašuma ,,Gaiļukalniņš” atsavināšanu.

15. Finansiāla atbalsta piešķiršana [..].

16. Pārskata ziņojums par Rugāju novada bāriņtiesas darbību 2016. gadā.

17. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.


Papildjautājumi:

1. Par lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0497.