2018. gada 17. maijā plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Par dzīvojamās telpas īri I. Ž.

2. Par dzīvojamās telpas īri A. B.

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.D.

4. Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0170 nomu V. V.

5. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0449, 3874 012 0492 un 3874 012 0518 nomu S. P.

6. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 003 0005 nomu ar apbūves tiesībām SIA “Tīravoti”

7. Par nosaukuma ,,Griezes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 010 0123.

8. Par nekustamā īpašuma ,,Lazdiņi 2” atsavināšanas ierosināšanu.

9. Par Rugāju novada domes priekšsēdētājas Sandras Kapteines komandējuma apstiprināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0640 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.

11. Par izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0056 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

12. Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora vietas izpildītāja iecelšanu.

13. Par izmaiņām amata vienību un amatalgu sarakstos.