Darba kārtība:

1. Par Grozījumiem noteikumos Nr. 6/2017 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.

2. Par nekustamā īpašuma ,,Andas” sadalīšanu.

3. Par nekustamā īpašuma ,,Mākoņi” atsavināšanas ierosināšanu.

4. Par nekustamā īpašuma “Ausekļi” atsavināšanu.

5. Par nekustamā īpašuma “Gaigalas” atsavināšanu.

6. Par dalības maksas apstiprināšanu Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu vokālo ansambļu skatei.

7. Par izmaiņām Rugāju novada domes Administratīvās komisijas sastāvā.

8. Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Autoceļa „Egļusala - Žeivinieki” pārbūve” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

9. Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Autoceļa „Ozolnes – Liepari” pārbūve” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

10. Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Autoceļa „Pelnupe – Osa” posma pārbūve” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

11. Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam „Autoceļa „Egļusala – Žeivinieki” pārbūve”.

12. Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam „Autoceļa „Ozolnes – Liepari” pārbūve” .

13. Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes ELFLA projektam „Autoceļa „Pelnupe – Osa” posma pārbūve”.


Papildjautājumi:

1. Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

2. Par Rugāju novada Sociālā dienesta vadītājas iecelšanu.