1. Par Rugāju novada pašvaldības Goda raksta piešķiršanu.

2. Par nekustamā īpašuma “Rogi 1” atsavināšanas ierosināšanu.

3. Par nekustamā īpašuma “Skaidas” atsavināšanas ierosināšanu.

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. B.

5. Par pašvaldības zemes nomu biedrībai “MMK Mieriņi”.

6. Par rezerves zemes fonda zemes nomu J. Grigāna Rīgas pilsētas daudznozaru individuālajam uzņēmumam “KAVALA”.

7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P. M.

8. Par nosaukuma “Līdzenumi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0171 platības precizēšanu.

10. Par nekustamā īpašuma “Kentaurs” sadalīšanu.

11. Par nekustamā īpašuma “Būdinieki” atsavināšanas veida maiņu.

12. Par nekustamā īpašuma “Gaigalas” atsavināšanu.

13. Par izsoles noteikumu “Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0140 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.

14. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība”.

15. Par piedalīšanos Interreg Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam otrajā projektu konkursā ar projektu “Sociālās iekļaušanās veicināšana, attīstot sociālo pakalpojumu pieejamību un īstenojot starptautisku sadarbību mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām”.

16. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Rugāju novada jauktajam korim.

17. Par ilgtermiņa aizņēmumu brīvdabas estrādes atjaunošanai un tās apkārtnes labiekārtošanai.


Papildjautājumi:

1. Par dzīvojamās telpas īri M. M.

2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0407 platības precizēšanu.
3. Par rezerves zemes fonda zemes ar kadastra apzīmējumu 3874 005 0165 nomu Balvu rajona Rugāju pagasta zemnieku saimniecībai „PIENAVOTI”.