2018. gada 18. oktobrī plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Par dzīvojamās telpas īri R. K.

2. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0113 nomu A. D.

3. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0126 nomu J. M.

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Pabērzi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0014.

5. Par A. I. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

6. Par izmaiņām Rugāju novada bāriņtiesas sastāvā.

7. Par saistošo noteikumu Nr.8/2018 „Grozījumi Rugāju novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.