2018. gada 19. jūlijā plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0241 nomu G.L.

2. Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0056 nomu J.J.

3. Par zemes nomas līguma Nr. L-14/5 izbeigšanu.

4. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu un adrešu piešķiršanu būvēm un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0527.

5. Par nekustamā īpašuma ,,Vizbuļi” sadalīšanu.

6. Par pakalpojumu maksu nometnei “Dzīvo vesels”.

7. Par līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam „Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšana – Aktīvs Latgalei”.

8. Par atļauju Dainai Tutiņai savienot amatus.

9. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.