2017. gada 19.oktobrī plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Par dzīvojamās telpas īri Z. D.

2. Par dzīvojamās telpas īri V. Ķ.

3. Par Rugāju novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

4. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu laika periodam no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. decembrim.

5. Par saistošo noteikumu Nr. _/2017 “Grozījumi Rugāju novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžetu”” apstiprināšanu.

6. Par nekustamā īpašuma ,,Kreimenes” atsavināšanu.

7. Par nekustamā īpašuma ,,Krustceles” atsavināšanu.

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „From Hobby to Business – Developing Entrepreneurship in the Latvia – Russia Border Area”.


Papildjautājumi:

1. Par dzīvojamās telpas īri I. B.

2. Par E. Š. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

3. Par A. S. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

4. Par Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu viena audzēkņa izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2017. gada septembrī – decembrī.