Rugāju novada domes sēde 2017. gada 20. aprīlī plkst. 14.00


Darba kārtība:
1. Par noteikumu „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2017. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” apstiprināšanu.

2. Par nekustamā īpašuma ,,Gaigalas” atsavināšanas ierosināšanu.

3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0610 lietošanas mērķa maiņu.

4. Par rezerves zemes fonda zemes nomu A. D.

5. Par pašvaldības zemes nomu E. Š.

6. Par pašvaldības zemes nomu L. K.

7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.

8. Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

9. Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

10. Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

11. Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

12. Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

13. Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

14. Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

15. Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..].

18. Par īres maksas samazinājumu [..].

19. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu [..].

20. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu [..].

21. Par Rugāju novada domes Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.

Papildjautājumi:

1. Par dalību biedrībā “Latgales reģiona Tūrisma asociācija “Ezerzeme””.

2. Par [..] uzturēšanās izmaksu Balvu novada pašvaldības „Pansionātā „Balvi”” segšanu.