Rugāju novada domes sēde 2017. gada 20. jūlijā plkst. 14.00


Darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma “Pelēči” sadalīšanu.

2. Par nekustamā īpašuma “Akmeņsala” sadalīšanu.

3. Par adrešu maiņu.

4. Par nekustamā īpašuma “Lapubirzē” atsavināšanas ierosināšanu.

5. Par Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu.

6. Par nekustamā īpašuma “Gaigalas” atsavināšanas veida maiņu.

7. Par amata vienību un mēneša darba algas likmju noteikšanu Rugāju novada vidusskolā.

8. Par Rugāju novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās izsludināšanu.

9. Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.

10. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa izvirzīšanu.

11. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 007 0061 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.

12. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžetu”” apstiprināšanu.

13. Par noteikumu Nr. 4/2017 “Rugāju novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas kārtība” apstiprināšanu.

14. Par noteikumu Nr. 5/2017 “Rugāju novada pašvaldības telpu nomas kārtība” apstiprināšanu.

15. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.