1. Par saistošo noteikumu Nr. _/2018 „Grozījumi Rugāju novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2016 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu.

2. Par saistošo noteikumu Nr. _/2018 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu.

3. Par dzīvojamās telpas īri I. O.

4. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0382 nomu S.P.

5. Par nekustamā īpašuma ,,Pērkonkalns” sadalīšanu.

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Kozupe 5” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu.

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0014.

8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3764 011 0137 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3764 011 0020 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma “Lazdiņi 2” atsavināšanu.

11. Par M. B. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu.

12. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” .

13. Par maksas apstiprināšanu profesionālās kompetences pilnveides semināram.

14. Par nekustamā īpašuma iegādi.

15. Par apbūves tiesībām.

16. Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2017. gadu apstiprināšanu.

17. Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

18. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 „Grozījumi Rugāju novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.