Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

111

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2018 „Grozījums Rugāju novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2016 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu.

Pielikums

2.

112

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2018 „Grozījums Rugāju novada domes 2013.gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu.

Pielikums

3.

113

Par dzīvojamās telpas īri I. O.

4.

114

Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0382 nomu S.P.

5.

115

Par nekustamā īpašuma ,,Pērkonkalns” sadalīšanu.

6.

116

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Kozupe 5” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu.

Pielikums

7.

117

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0014.

8.

118

Par nekustamā īpašuma ,,Kundziņi” sadalīšanu.

9.

119

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Krasti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 0030002.

Pielikums

10.

120

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3764 011 0137 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

11.

121

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3764 011 0020 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

12.

122

Par nekustamā īpašuma “Lazdiņi 2” atsavināšanu.

13.

123

Par M. B. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

14.

124

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”.

15.

125

Par maksas apstiprināšanu profesionālās kompetences pilnveides semināram.

Pielikums

16.

126

Par nekustamā īpašuma iegādi.

17.

127

Par apbūves tiesībām.

18.

128

Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2017. gadu apstiprināšanu.

Pielikums

19.

129

Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

20.

130

Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 „Grozījumi Rugāju novada domes 2018.gada 31.janvārasaistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

1. pielikums

2. pielikums

Budžeta grozījumi

21.

131

Par pieprasījumu izsludināt ārkārtējo situāciju.