Darba kārtība:

1. Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu.

2. Par grafisko pielikumu precizēšanu.

3. Par nekustamā īpašuma ,,Kreimenes” atsavināšanas ierosināšanu.

4. Par nekustamā īpašuma ,,Krustceles” atsavināšanas ierosināšanu.

5. Par nekustamā īpašuma ,,Jēči” sadalīšanu.

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. B.

7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. B.

8. Par zemes nomas līguma Nr.115 izbeigšanu.

9. Par nosaukuma ,,Šķeldas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

10. Par nosaukuma ,,Lauciņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

11. Par Rugāju novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu.

12. Par nekustamā īpašuma ,,Lapubirzē” atsavināšanu.

13. Par nekustamā īpašuma ,,Līdzenumi” atsavināšanu.

14. Par transporta izdevumu segšanu I. M.

15. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu L. L.

16. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs.

17. Par Birutas Bikaviņas ievēlēšanu Rugāju novada vēlēšanu komisijas sastāvā.

18. Par Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja atbrīvošanu no amata.

19. Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijas sastāvā.

20. Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.

21. Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra nolikuma apstiprināšanu.

22. Par noteikumu Nr._/2017 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” apstiprināšanu.

23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana”.

24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Bērnu rotaļzemes „Čiekuriņš” izveide Benislavā”.

25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Interaktīvas prezentācijas „Komponisti dziesmu tekstu autori un prozaīķi Rugāju novadā” pilnveidošana”.

26. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas vides aizsardzības fonda projektam „Iepazīsim, lai nosargātu”.

27. Par dalību ERAF projektā „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.