2017. gada 21.decembrī plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Par saistošo noteikumu Nr. 9/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” precizēšanu.

2. Par Rugāju sporta centra izstrādāto noteikumu “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” saskaņošanu.

3. Par dzīvojamās telpas īri J. M.

4. Par zemes nomas līguma Nr.10-2/24 izbeigšanu.

5. Par nosaukuma ,,Lācīši” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 010 0005.

6. Par nekustamā īpašuma ,,Paparde” sadalīšanu.

7. Par nekustamā īpašuma ,,Ausekļi” atsavināšanas ierosināšanu.

8. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par Rugāju novada teritorijas plānojumu” apstiprināšanu.

9. Par nekustamā īpašuma ,,MR Rubinova” atsavināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma ,,Šķeldas” atsavināšanu.

11. Par A. E. Z. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

12. Par cenas apstiprināšanu „Rugāju novada kalendārs 2018”.

13. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Ē. S.