Darba kārtība:


1. Par nekustamā īpašuma “Zemnieki” sadalīšanu.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vozņesensku mājas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740120574.
3. Par pašvaldības zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 38640080170 nomu A. P.
4. Par nekustamā īpašuma “Mazroziņas” atsavināšanu un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma “Lejasstradiņi” atsavināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma “Rumbiņas” atsavināšanu.
7. Par grozījumiem Rugāju novada Saimnieciskās nodaļas amata vienību un amatalgu sarakstā.

Papildjautājums:


1. Par nekustamā īpašuma “Sniegpārsliņas” ar kadastra numuru 3864 001 0177 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.