Darba kārtība:

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. N.
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. K.
3. Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 nomu T. N.
4. Par nosaukuma “Kalmes 1” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
5. Par nekustamā īpašuma “Laukāres” atsavināšanas ierosināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma “Mežgravas” atsavināšanas ierosināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma “Pagasts Nr.4” atsavināšanas ierosināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma “Vidāji” atsavināšanas ierosināšanu.
9. Par dzīvojamās telpas īri T. M.
10. Par dzīvojamās telpas īri R. K.
11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 nomas tiesību izsoļu rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu parakstīšanu.
12. Par V. I. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu.
13. Par Rugāju novada bāriņtiesas ievēlēšanu.
14. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0107 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
15. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0212 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
16. Par saistošo noteikumu Nr. _/2019 ”Grozījumi Rugāju novada domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.
17. Par pakalpojumu maksu biedrības “Daugavas Vanagi” organizētajos pasākumos.
18. Par priekšfinansējuma piešķiršanu.
19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana”.
20. Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas 2009.gada 24.augusta nolikumā.
21. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.

Papildjautājums:
Par dzīvojamās telpas īri R. T.