2018. gada 15. novembrī plkst. 14.00

Darba kārtība:

 • Par Rugāju novada domes Starpinstitūciju sadarbības komisijas sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikumu
 • Par Rugāju novada pašvaldības Pateicības raksta piešķiršanu M. G.
 • Par Rugāju novada pašvaldības Pateicības raksta piešķiršanu Z. K.
 • Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu V. S.
 • Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu A. C.
 • Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu I. S.
 • Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu Ā. D.
 • Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu R. Z
 • Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu A. P.
 • Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu B. M.
 • Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu R. K.
 • Par Rugāju novada pašvaldības Goda raksta piešķiršanu V. C.
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0254
 • Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3874 012 0007 sadalīšanu
 • Par zemes vienību apvienošanu
 • Par nosaukuma “Mežgravas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3874 003 0038
 • Par finansiāla atbalsta piešķiršanu hokeja klubam “Lazdukalns”
 • Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas sastāvā
 • Par ziedojuma pieņemšanu
 • Par iekšējo noteikumu “Finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu, dāvinājumu pieņemšanas kārtība” apstiprināšanu
 • Par nomas pakalpojumu maksas apstiprināšanu
 • Par noteikumu __/2018 “Grozījumi Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumā” apstiprināšanu
 • Par noteikumu Nr.__/2018 “Noteikumi par dzīvojamās platības piešķiršanu dzīvoklī Liepu ielā 6-18, Skujetniekos” apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr. ___ /2018 “Grozījumi Rugāju novada domes 2018.gada 31. janvārasaistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu