Rugāju novada domes sēde 2016. gada 15. decembrī plkst. 14.00


Darba kārtība:

1. Par Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.

2. Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu Lazdukalna pagastā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0175 sadalīšanu.

3. Par adreses piešķiršanu telpu grupai.

4. Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 004 0003 sadalīšanu.

5. Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu Rugāju pagastā.

6. Par pašvaldības zemes ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0254 nomu I. J.

7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

8. Par zemes vienību lietošanas mērķa maiņu.

9. Par lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0076.

10. Par nekustamo īpašumu ,,Plūmītes” un ,,Helēnas” atsavināšanas ierosināšanu.

11. Par nekustamā īpašuma ,,Liepmala” atsavināšanas ierosināšanu.

12. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no Andra Berņa.

13. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Rugāju novada Eglaines pamatskolai.

14. Par nekustamā īpašuma ,,Birzlejas” atsavināšanu.

15. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu.

16. Par cenas apstiprināšanu kalendāram „Rugāju novads 2017".

17. Par īres maksas samazinājumu.

18. Par Rugāju novada domes Vispārējās un juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu.

19. Par piedalīšanos izsolē.

20. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.

21. Par piedalīšanos Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā 2014. – 2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros.

Papildjautājumi:

1. Par grozījumu apstiprināšanu Rugāju novada domes 2015.gada 21.maija noteikumos „Rugāju jauniešu iniciatīvu – interešu centra nolikums”.

2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0473 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0482 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.