Darba kārtība:

1. Par Projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2019 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu.
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar G. B.
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. V.
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar D. L.
6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Dz. Š.
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Dz. M.
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Dz. L. K.
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar E. Z.
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. L.
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. V.
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar N. S.
13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Dz. L.
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. K.
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R. A.
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Z. U.
17. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0522 nomu.
18. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0274 nomu.
19. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0514 nomu.
20. Par nosaukuma “Laukāres” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Ozoliņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0034.
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Kapuleja” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 014 0010.
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Krampenieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0001.
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Liepusalas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0013.
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lulikas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0050.
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mežmaliņas 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0313.
27. Par nekustamā īpašuma ,,Markusi” atsavināšanas ierosināšanu.
28. Par noteikumu Nr. 8/2019 “Rugāju novada pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas samazināšanas kārtība” apstiprināšanu.
29. Par nekustamā īpašuma “Lauciņi” ar kadastra numuru 3864 008 0244 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.
30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0116 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0097 nomas tiesību izsoļu rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu parakstīšanu.
31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0191 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu.
32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0187 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu.
33. Par nekustamā īpašuma “Briežu darbnīcas” atsavināšanu.
34. Par nekustamā īpašuma “Čopu kalns” atsavināšanu.