Darba kārtība:

1.Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Latgales reģionālā pensionāru apvienība”.

2.Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.

3.Par Rugāju novada attīstības programmas 2020. - 2026.gadam izstrādes uzsākšanu.

4.Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora iecelšanu amatā.

5.Par izmaiņām Rugāju sporta centra amata vienību un amatalgu sarakstā.