Rugāju novada domes sēde 2017. gada 16. novembrī plkst. 14.00

Darba kārtība:

1.Par Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu.

2.Par Rugāju novada vidusskolas izstrādāto noteikumu “Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība Rugāju novada vidusskolā” saskaņošanu.

3.Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas izstrādāto noteikumu “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība Rugāju novada Eglaines pamatskolā” saskaņošanu.

4.Par pašvaldības zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 un 3874 012 0363 nomu Z. Š.

5.Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0159 nomu I. Z.

6.Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0151 nomu I.N.

7.Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0110 nomu R. M.

8.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. K.

9.Par nosaukuma ,,Jaunlazdiņas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

10.Par nosaukuma ,,Upleja 1” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 0126.

11.Par nosaukuma ,,Līčupe” piešķiršanu nekustamajam īpašumam un zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

12.Par adreses piešķiršanu viensētai.

13.Par nekustamā īpašuma ,,Liepās” sadalīšanu.

14.Par nekustamā īpašuma ,,MR Rubinova” atsavināšanas ierosināšanu.

15.Par nekustamā īpašuma ,,Šķeldas” atsavināšanas ierosināšanu.

16.Par Rugāju ūdenstilpes nomu.

17.Par saistošo noteikumu Nr. _/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rugāju novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu.

18.Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumu apstiprināšanu.

19.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.