2019. gada 17.janvārī plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Par dzīvojamās telpas īri M. D.

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar N. J.

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar G. D.

4. Par nosaukuma ,,Markusi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 004 0268.

5. Par nekustamā īpašuma ,,Aplīši” atsavināšanas ierosināšanu.

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Meldri” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0071.

7. Par īres maksas samazinājumu J. P.

8. Par Rugāju novada domes noteikumu Nr. 1/2019 “Grozījumi Rugāju novada domes 2014. gada 17. aprīļa noteikumos “Rugāju novada bāriņtiesas nolikums”” apstiprināšanu.

9. Par Rugāju novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu.

10. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību un amatalgu sarakstā.

11. Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā.

12. Par izmaiņām Rugāju novada lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.

13. Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas sastāvā

14. Par izmaiņām Izsoļu komisijas sastāvā.

15. Par papildus amata vienību piešķiršanu un mēneša darba algas likmju noteikšanu Rugāju novada Eglaines pamatskolas pedagogiem.

16. Par nomas līgumu izbeigšanu.