Darba kārtība:

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. B.
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar E. S.
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. M.
4. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640040512 un 38640040518 nomu.
5. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740190192 nomu I. K.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Sarkaņi-1” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 38640010052.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740190008.
8. Par nekustamā īpašuma “Bezdelīgas” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.
9. Par būves ar kadastra apzīmējumu 38740120414008 atsavināšanas ierosināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma “Lazdu leja” atsavināšanas ierosināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma “Mežskaras” atsavināšanas ierosināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma “Svīres” atsavināšanas ierosināšanu.
13. Par dzīvojamās telpas īri V. B.
14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640070316 nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu.
15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640080201 nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu.
16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640080224 nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un nomas līguma parakstīšanu.
17. Par nekustamā īpašuma “Mazroziņas” ar kadastra numuru 38640110148 elektroniskās izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.
18. Par nekustamā īpašuma “Pienenītes” atsavināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma “Abesīnija” atsavināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma “Mežzīlītes” atsavināšanu.
21. Par M. M. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu.


Papildjautājumi:

1. Par nekustamā īpašuma “Mežārēs” sadalīšanu.
2. Par izmaiņu veikšanu Rugāju novada domes 2021. gada 15. aprīļa sēdes lēmumā Nr. 98 (protokols Nr.
6, 2.§.) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vozņesencku mājas” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740120574”.