Darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma “Cūkusalas karjers” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. C.

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. C.

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. L.

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar G. G.

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar D. L.

7. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar I. J.

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. B.

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. C.

10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. I.

11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar M. C.

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R. P.

13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Sporta Klubs Rugāji”.

14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. B.

15. Par Aināra Dokāna apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu.

16. Par Dārtas Stivriņas apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu.

17. Par Lidijas Loginas apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu.

18. Par Irēnas Svilānes apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu.

19. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu laika periodam no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim.

20. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2019 ”Grozījumi Rugāju novada domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

21. Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijas sastāvā.

22. Par izmaiņām Starpinstitūciju sadarbības komisijas sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam sastāvā.

23. Par Rugāju novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu.

24. Par deputāta Laura Krēmera pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

25. Par Rugāju sporta centra direktora vietas izpildītāja iecelšanu.

26. Par kustamās mantas – kokmateriālu, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0405, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

27. Par Rugāju novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksta ar uzturēšanas klašu vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu.

28. Par finansējuma piešķiršanu.

29. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.

30. Par izmaiņām amata vienību un amatalgu sarakstā un grozījumiem Rugāju jauniešu iniciatīvu – interešu centra nolikumā.

Papildjautājumi:

1. Par 2019. gada 19. septembra lēmuma Nr. 294 (protokols Nr. 10, 24.§) 1., 2. un 3. punkta atcelšanu.

2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0107 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0212 nomas tiesību izsoļu rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu parakstīšanu.