Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

295

Par 2019. gada 19. septembra lēmuma Nr. 294 (protokols Nr. 10, 24.§) 1., 2. un 3. punkta atcelšanu

2.

296

Par nekustamā īpašuma “Cūkusalas karjers” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

3.

297

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. B.

4.

298

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar G. G.

5.

299

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. C.

6.

300

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. L.

7.

301

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar D. L.

8.

302

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. C.

9.

303

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Sporta Klubs Rugāji”

10.

304

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R. P.

11.

305

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar M. C.

12.

306

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. I.

13.

307

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. C.

14.

308

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. B.

15.

309

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar I. J.

16.

310

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar G. B.

17.

311

Par Aināra Dokāna apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

18.

312

Par Dārtas Stivriņas apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

19.

313

Par Lidijas Loginas apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

20.

314

Par Irēnas Svilānes apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

21.

315

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu laika periodam no 2019. gada 1. septembralīdz 2019. gada 31. decembrim

22.

316

Par saistošo noteikumu Nr. 10/2019 ”Grozījumi Rugāju novada domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Pielikums

1. pielikums

2. pielikums

23.

317

Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijas sastāvā

24.

318

Par izmaiņām Starpinstitūciju sadarbības komisijas sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam sastāvā

25.

319

Par Rugāju novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu

26.

320

Par deputāta Laura Krēmera pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

27.

321

Par Rugāju sporta centra direktora vietas izpildītāja iecelšanu

28.

322

Par kustamās mantas – kokmateriālu, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0405, izsoles rezultātu apstiprināšanu

29.

323

Par Rugāju novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksta ar uzturēšanas klašu vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu

Pielikums

30.

324

Par finansējuma piešķiršanu

31.

325

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas unikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei

32.

326

Par izmaiņām amata vienību un amatalgu sarakstā un grozījumiem Rugāju jauniešu iniciatīvu – interešu centra nolikumā

Pielikums

33.

327

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0107 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0212 nomas tiesību izsoļu rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu parakstīšanu