Darba kārtība:


1. Par nekustamā īpašuma “Kalnagaisma” sadalīšanu.
2. Par nekustamā īpašuma “Lejasgala mājas” sadalīšanu.
3. Par nekustamā īpašuma “Riekstiņi” sadalīšanu.
4. Par nekustamā īpašuma “Vecsētas” sadalīšanu.
5. Par adreses precizēšanu.
6. Par nekustamā īpašuma “Birztaliņas” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.
7. Par nekustamā īpašuma “Mazroziņas” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.
8. Par nekustamā īpašuma “Auzenes” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.
9. Par nekustamā īpašuma “Skarenes” atsavināšanas ierosināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. K.
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. G.
13. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
14. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740190297 sadalīšanu.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Strautiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740050011.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu P. B.
17. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Ē. S.
18. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Sociālā dienesta Dienas aprūpes centrā
19. Par izmaksām 2021. gada mēnesī par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
20. Par nekustamā īpašuma “Sniegpārsliņas” atsavināšanu un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
21. Par nekustamā īpašuma „Melisa” atsavināšanu.
22. Par nekustamā īpašuma „Šairas” atsavināšanu.
23. Par deputātu atlīdzību.
24. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2021 “Grozījums Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu.
25. Par ūdensapgādes pakalpojuma tarifa ārpus ciemu teritorijām apstiprināšanu.Papildjautājumi:

1. Par R. S. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Strazdiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740040197.
3. Par ēdināšanas izmaksu segšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2021 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.