Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

25

Par nekustamā īpašuma “Kalnagaisma” sadalīšanu

2.

26

Par nekustamā īpašuma “Lejasgala mājas” sadalīšanu

3.

27

Par nekustamā īpašuma “Riekstiņi” sadalīšanu

4.

28

Par nekustamā īpašuma “Vecsētas” sadalīšanu

5.

29

Par adreses precizēšanu

6.

30

Par nekustamā īpašuma “Birztaliņas” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

7.

31

Par nekustamā īpašuma “Mazroziņas” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

8.

32

Par nekustamā īpašuma “Auzenes” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē

9.

33

Par nekustamā īpašuma “Skarenes” atsavināšanas ierosināšanu

10.

34

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

11.

35

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. K.

12.

36

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. G.

13.

37

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam

14.

38

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740190297 sadalīšanu

Pielikums

15.

39

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Strautiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740050011

Pielikums

16.

40

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Strazdiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740040197

Pielikums

17.

41

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu P. B.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

18.

42

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Ē. S.

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

19.

43

Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Sociālā dienesta Dienas aprūpes centrā

Pielikums

20.

44

Par izmaksām 2021. gada mēnesī par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim

Pielikums

21.

45

Par nekustamā īpašuma “Sniegpārsliņas” atsavināšanu un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

22.

46

Par nekustamā īpašuma „Melisa” atsavināšanu

23.

47

Par nekustamā īpašuma „Šairas” atsavināšanu

24.

48

Par deputātu atlīdzību

25.

49

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2021 “Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu

1. pielikums

2. pielikums

26.

50

Par ūdensapgādes pakalpojuma tarifa ārpus ciemu teritorijām apstiprināšanu

Pielikums

27.

51

Par R. S. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” dzēšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

28.

52

Par ēdināšanas izmaksu segšanu

29.

53

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2021 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

1. pielikums

2. pielikums

30.

54

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rugāju novada pašvaldībā” precizēšanu

1. pielikums

2. pielikums