Darba kārtība:

1. Par konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2021 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu.
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar E. P.
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. L.
5. Par nekustamā īpašuma “Abesīnija” atsavināšanas ierosināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma “Mežzīlītes” atsavināšanas ierosināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma “Rumbiņas” atsavināšanas ierosināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma “Lejasstradiņi” atsavināšanas ierosināšanu.
9. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740190294 sadalīšanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740190303 pievienošanu un starpgabala statusa noteikšanu.
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. B.
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. J.
12. Par nekustamā īpašuma “Dzirnas” sadalīšanu.
13. Par kustamās mantas – vieglais pasažieru auto CRYSLER VOYAGER reģ. Nr. HV9866, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
14. Par iekšējo noteikumu “Par infrastruktūras projektu īstenošanu Rugāju novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
15. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0456 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
16. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0479 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
17. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0528 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
18. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0605 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
19. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0281 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
20. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0287 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
21. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0288 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
22. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0300 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
23. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0309 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
24. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2021 „Grozījums Rugāju novada domes 2013. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
25. Par nolikuma “Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2021” apstiprināšanu.
26. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma “Kazenāji” ar kadastra numuru 3874 016 0085 elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.
28. Par dzīvojamās telpas īri V. K.
29. Par mērniecības izdevumu atmaksu E. P.
30. Par mērniecības izdevumu atmaksu zemnieku saimniecībai “Sprīdīši L”.
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu.