2019. gada 18. aprīlī plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma ,,Kozupe Nr.4” sadalīšanu.
2. Par zemes vienību apvienošanu.
3. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu un platību precizēšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0086.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Dzilnas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 003 0004.
6. Par nekustamā īpašuma ,,Podiņi” atsavināšanas ierosināšanu.
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. Z.
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. Z.
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. Z.
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. B.
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. P.
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. E.
13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. D.
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. S.
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. B.
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar E. S.
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. Z.
19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. G.
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. Ā.
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. G.
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar M. S.
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar M. P.
24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. L.
25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar S. T.
26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. M.
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. K.
28. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0510 nomu.
29. Par pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3874 012 0580 un 3874 012 0619 nomu.
30. Par izmaiņām Rugāju novada domes komitejās.
31. Par nekustamā īpašuma “Kurmenes iela 44” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
32. Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju novada domes iepirkuma “Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kurmenes ielā” realizācijai.
33. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2019 “Par pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Rugāju novadā” apstiprināšanu.
34. Par noteikumu “Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2019. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” apstiprināšanu.
35. Par nolikuma “Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019” apstiprināšanu.
36. Par Rugāju novada bāriņtiesas ievēlēšanu.

Papildjautājumi:

37. Par grozījumiem Rugāju novada domes 21.06.2018. lēmumā Nr. 116 (protokols Nr. 9, 6. §) ,,Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma “Kozupe 5” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu”.
38. Par atklāta projektu konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" nolikuma apstiprināšanu.
39. Par tiesībām aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju.