Rugāju novada domes sēde 2019. gada 18.jūlijā plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma “Auzukalns” sadalīšanu.
2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 013 0031.
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Dz. Z.
4. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0191 nomu.
5. Par dzīvojamās telpas īri R. T.
6. Par pakalpojumu maksu biedrības “Mēs pasaulē” organizētajām bērnu vasaras nometnēm.
7. Par nolikuma “Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019.2.” apstiprināšanu.
8. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu L. U.