2018. gada 19. aprīlī plkst. 14.00

Darba kārtība:

 1. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0140 nomu I.N.
 2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.J.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 003 0002.
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
 5. Par nekustamā īpašuma ,,Krasti” sadalīšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma ,,Pārupītes” atsavināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma “Jaunlazdiņas” atsavināšanu.
 8. Par Patstāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 9. Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas komisijas sastāvā.
 10. Par izmaiņām Izsoļu komisijas sastāvā.
 11. Par izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0137 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
 12. Par izsoles noteikumu „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0202 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
 13. Par izmaksu segšanu dalībai Eiropas čempionātā junioriem un pieaugušajiem.
 14. Par saistošo noteikumu Nr. __/2018 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 15. Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Multisensorās telpas izveide Rugāju novadā”.
 16. Par nolikuma “Rugāju novada biznesa ideju konkurss” apstiprināšanu.