Darba kārtība:

1. Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas sastāvā.

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. L.

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. L. S.

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. M.

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar P. D.

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. S.

7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. S.

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L. L.

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R. B.

10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. Z.

11. Par nekustamā īpašuma “Vindava” sadalīšanu.

12. Par nosaukuma “Sniegpulkstenīši” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

13. Par kustamas mantas atsavināšanu izsolē.

14. Par nekustamā īpašuma “Laukāres” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

15. Par nekustamā īpašuma “Vidāji” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

16. Par nekustamā īpašuma “Mežgravas” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

17. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem.

18. Par izmaksām mēnesī par vienu izglītojamo Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim.

19. Par ēdināšanas maksas samazināšanu.


Papildjautājumi:

1. Par priekšfinansējuma piešķiršanu.

2. Par Rugāju novada Sociālā dienesta vadītājas iecelšanu.

3. Par saistošo noteikumu Nr. 9/2019 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.