Darba kārtība:

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740110120.
2. Par kadastra apzīmējumu 38740110120 Par nekustamā īpašuma “Pilsnieki” sadalīšanu un nosaukuma maiņu.
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. B.
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. U.
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. P.
6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I. G.
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. K.
8. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120208 nomu.
9. Par pašvaldības zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 38740120528 nomu S. P.
10. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma kompensēšanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.
11. Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā.
12. Par izmaiņām Rugāju novada domes komisiju sastāvā.
13. Par nekustamā īpašuma “Auzenes” ar kadastra numuru 3874 012 0419 elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.
14. Par nekustamā īpašuma “Birztaliņas” ar kadastra numuru 3864 008 0226 elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu.
15. Par nekustamā īpašuma „Jaunegles” atsavināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma “Saulrozītes” atsavināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma “Aizgravas” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma “Birzainītes” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma “Lapu leja” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
20. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0316 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
21. Par Rugāju novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.
22. Par 2020. gada Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata apstiprināšanu.
23. Par piedalīšanos projektā „Radošās domāšanas un mākslas laboratorija jauniešiem Ziemeļlatgalē” ("Empowering Creative Minds - Junior Art Lab in Northen Latgale").


Papildjautājumi:

1. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0201 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.
2. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0224 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu.