Darba kārtība:

1. Par I.A apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

2. Par R.P apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar E.N.

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar G.P.

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I.U.

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.J.

7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar G.O.

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J.B.

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J.P un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0315 nomu

10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar K.K.

11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V.B.

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.D.

13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.C.

14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.Z.

15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J.A.

16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L.A.

17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R.K.

18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V.A.

19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V.B.

20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V.L.

21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Z.A.

22. Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0519, nomu

23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0433

24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0113

25. Par nekustamā īpašuma “Žubītes” ar kadastra numuru 3864 009 0001 sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864 009 0001 un 3864 009 0013

26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0005

27. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0054

28. Par nosaukuma “Vidāji” piešķiršanu nekustamajam īpašumam

29. Par nekustamā īpašuma “Pabērzi” nosaukuma un adreses maiņu

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Edgari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0077

31. Par pakalpojuma “Aprūpe mājās” maksas apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma “Kurmenes iela 44” ar kadastra numuru 3874 012 0606 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu

33. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

34. Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu

35. Par Rugāju novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildes apstiprināšanu

36. Par 2018. gada Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata apstiprināšanu

37. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2019 ”Grozījumi Rugāju novada domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

38. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība”


Papildjautājumi:

30. Par telpas piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Mēs pasaulē”