2018. gada 20. septembrī plkst. 14.00

Darba kārtība:


1.Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0202 nomu J.G.

2.Par nekustamā īpašuma ,,Upesgrīvas” sadalīšanu.

3.Par nosaukuma ,,Aplīši 1” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

4.Par A. P. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu.

5.Par A. I. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

6.Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Rugāju novada Eglaines pamatskolā.

7.Par izmaksām mēnesī par vienu izglītojamo Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018. gada septembrī – decembrī.

8.Par piedalīšanos projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “School garden around Europe”.

9.Par saistošo noteikumu Nr.7/2018 „Grozījumi Rugāju novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Rugāju novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

10.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.